Ruzhdi Morina me super hulumtim: Megalitku në piramidat e bosnjës

MEGALITIK K1

Siq duket përshkruan një besim shumë të pastër tek iliro-pellazgët.

Harku i parë vertikal paraqet trajektoren vizuale DIELLORE.prej lindjes deri në perëndim ku në mes ka një vijë të shkurtër e cila shënon pikën e drekës kurse pjesa fundore nënkupton kohën e muzgut.

Harku i dytē poshtë paraqet trajektoren HËNORE e cila pas muzgut mund të paraqitet lartë në qiell dhe të perëndoj para se të përfundoj nata.

Harku i tretë ma rikujton ciklin përsëritës të ditës .përndryshe duke qenë si harkë që ka për boshtë harkun e hënës më bënë të dyshoj për ndonjë satelit natyror të mundshëm rreth hënës për kohën para 12000 vitesh por nuk besoj ( por nga ana tjetër më bënë të mendoj për kohën e përmbytjes së madhe nëse i takon asaj kohe si dhe vet shprehja E SILL Ç’S’KE apoE SILL ÇFAR S’KE…ose E SILL QË NUK KE) apo E SILL ( besimin ) QË NUK E KE ( nga njerëzit në tokë pasi në atë kohë dominonte paganizmi) dhe si harkë ka për bazë aksin e devijuar i cili më bënë të mendoj për atë kohë ( këtë e them për lehtësim kuptimi pasi lutja më duket me kuptim të hapur ).

..Vija e zezë HORIZONTALE bënë ndarjen në Dita lartë vijës dhe Nata poshtë. Dhe njëkohësisht me shumë gjasa paraqet hijen e rielefit terrenor të të krijuar në Visoko të Sarajevës nga muzgu (aty ku gjenden piramidat) si dhe hijen e piramidës së diellit në të djathët të intersektimit.

Kurse ajo VERTIKALE bënë ndarjen në Toka në të majtë të vijës dhe Qielli apo Univerzi në të djathët.dhe formojnë një kënd lehtësisht të pjerrët si shkas i pozitës gjeografike në hemisferën veriore të piramidave në Visoko

Siq shihet thënja ” E SILL Ç’S’KE ” fillon nga toka ( thuhet në tokë ) përshkon harkun diellor për të arritur në qiell (gjithësi).

Vija e pjerrët që bashkëshoqëron thënjen është saktësisht në drejtim të shkronjës së madhe ” Y ” që shprehë duart në lutje (hymnizim) pra lutje orale të lidhura ngushtë me ato gjestuale ( duar në lutje ).

..Dy vijat lartë mbishkrimit në të djathtë nënkuptojn që thënja orale “E SILL Ç’S’KE” përsëritet dy herë.dhe janë saktësisht të drejtuara mbi pikën kulminuese të Diellit.

Ndërsa vija poshtë në të djathtë në mes dy të simboleve ” Y ” (gjestuale) nēnkupton mbajtjen e duarve në lutje gjatë tërë kohës së lutjes ( ritualit) dhe është saktë kur hëna është në zenit (kulminon)

Simbolet ” Y ” që nënkuptojnë duart në lutje janë të skalitura mbi harkun hënor pra lutja është e drejtuar kah Qielli ( Gjithësia .universi).dhe lutja orale ” E SILL Ç’S’KE” poashtu mbi harkun diellor (mbi zenitin apo kulminim e diellit) dhe drejtuar kah qielli ( universi ) pra drejtuara kah GJITHËSIA që nënkupton një lloj agnosticizmi apo monoteizmi të asaj kohe.

Nga skena e krijuar vihet në konkluzion që lutësi në atë moment ka qenë i kthyer kah jugu dhe me kokën pjerrët të përkulur ashtu si është edhe mbishkrimi i pjerrët .kurse ai i cili e ka skalitur këtë skenë ( kronikani ) ka qenë i kthyer kah drejtimi i lindjes kështu që leximi i megalitikut është më i lehtë drejtuar kah lindja.

Me nderime nga: Ruzhdi V Morina

ALFABETI I ELBASANIT